Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Szolgáltató(k) (a továbbiakban: Szolgáltató(k)) által üzemeltetett weboldal(ak), (mely a jolletmentor.com oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Valamint az Ön, mint Résztvevő által a Weboldalon közzétett, a Szolgáltató szervezésében megrendezésre kerülő programok egyikére (a továbbiakban: "Program") való részvételre feljogosító jelentkezés (a továbbiakban: "Jelentkezés") és a Program lebonyolításának szabályait. Az adott Program részletes leírása a Weboldalon található.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, valamint az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatot, mivel rendelésének/jelentkezésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató(k) adatai

Bartha Anikó EV.
Nyilvántartási szám: 69506396
Adószám: 69506396-1-33
Székhely: 2151 Fót, Sinka István u. 5.

Kapcsolattartási adatok

Bartha Anikó
e-mail: hello@jolletmentor.hu
telefon: +36 70 367 5114

Tárhely szolgáltató: Webnode AG.
Székhely: Csehország, Hlinky 70, 603 00 Brno
E-mail: support@webnode.hu
A szerverek helye: Európai Unio

1. Általános rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató egyes Programok lebonyolítására illetve a Programban való részvételre megbízást adhat szerződéses partnere(i) (Bartha Ildikó Megbízott, szomatodráma csoportvezető) számára. Ilyen esetben a Szolgáltató nevében eljáró Megbízottat a Szolgáltatóval azonos módon kötik a jelen ÁSzF-ben foglaltak.

Jelen ÁSzF 2023. szeptember 15. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSzF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.

A https://jolletmentor.com oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

2. Adatkezelési szabályok

Adatkezelési tájékoztatónk letölthető az alábbi linkről.

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

3. A megvásárolható szolgáltatások és termékek köre

A szolgáltató(k) által szervezett csoportos programok, nyílt rendezvények, tréningek, szemináriumok, előadások, konferenciák, konzultációk, egyéni alkalmak (továbbiakban Programok), értékesített online anyagok, termékek (továbbiakban Anyagok). A Programok, Anyagok online vásárolhatók meg.

Jelentkezés menete és részvételi feltételek Programok esetén

A Programokra jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult. A jelentkezés érvényességének feltétele az adott program leírása végén megtalálható űrlap kitöltése és elküldése, a kért adatok megadásával.

Jelentkezésének elküldése előtt olvassa végig jelen ÁSzF-ben foglaltakat, és az Adatkezelésről szóló tájékoztatót. A jelentkezés elküldésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti azokat.

Fizetés

Az adott Program biztosításáért a Szolgáltatót meghatározott összegű részvételi díj (a továbbiakban: "Díj") illeti meg.

A Díj megfizetése a következők szerint történik:

A Jelentkezés leadása után Résztvevő köteles a Díjat megfizetni, a visszajelző e-mail-ben foglalt feltételeknek megfelelően. A Díj megfizetéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató elektronikus úton megküldi a Résztvevőnek.

Amennyiben Résztvevő a Jelentkezés leadását követően, a program megkezdését megelőző hetedik napig nem véglegesíti Jelentkezési szándékát a Díj elutalásával - ha csak a Program leírása másként nem rendelkezik –, úgy jelentkezését Szolgáltató minden további felhívás nélkül törölheti. A Program kezdete előtt hét napon belül a jelentkezés lemondása, a Program meg sem kezdése, félbeszakítása esetén – bármilyen indokkal is történik az – a már átutalt Díj visszafizetését Szolgáltató nem vállalja. Ilyen esetekben a Résztvevő felelőssége, hogy maga helyett valakinek átadja a részvétel lehetőségét előzetes egyeztetés szerint, legkésőbb a program előtt 72 órával. Külön kérésre, egyedi elbírálás alapján, egy alkalommal lehetőség van a már befizetett összeg 50%-ának egy másik, a Szolgáltató által a kérés közlésének időpontjától számítva 6 hónapon belül szervezett Programra való átcsoportosítására.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel lemondása hét napon belül, a Program félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza Szolgáltató a befizetett Díjat.

Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Díj fizetése részletekben történik és a visszaigazoló e-mailben megjelölt díjfizetési ütemezést nem tartotta be és nem fizette meg a teljes Díjat, a részvételi Díj fennmaradó részét akkor is köteles megfizetni, ha a Programot félbeszakítja.

Elállási/Felmondási jog Programok esetén

Ön a jelentkezést követően 72 órán belül, de legkésőbb a Program megkezdése előtti hetedik nap 0. óráig jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 72 órán belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés (űrlap visszaküldés vagy emailben történő rendelés) megkötésének időpontjától számított 72. óra elteltével jár le.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a hello@jolletmentor.hu email címre.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, és az elállás a Program megkezdése előtti hetedik napnál korábban történik, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Program megkezdése előtti hét napon belül történő lemondás esetén már befizetett Díjat visszatéríteni nem áll módunkban.

Ön elállási/felmondási jogát az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata Szolgáltatóhoz való megküldése útján gyakorolhatja. Nyilatkozatát Szolgáltató 1. pontban megjelölt postai vagy elektronikus levelezési címére is megküldheti.

Amennyiben Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően él felmondási jogával, úgy tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót nem terheli semmiféle pénz-visszafizetési kötelezettség.

Jelen ÁSzF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.
Amennyiben Ön elállási jogával Programok esetén a Program meghirdetett időpontját megelőző 7 napban él, ill. amennyiben a Programon nem jelenik meg, úgy Ön a megfizetett Díjnak megfelelő összegű kötbért köteles szolgáltatónak megfizetni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az Ön által már előzetesen befizetett Program díját elveszíti. Ez a szabály akkor is érvényes, amennyiben az eredetileg leadott megrendelése a Program előtti 7 napon belül történik. Így azzal vállalja azt, hogy a Programmal kapcsolatban elállási / felmondási joga nincs. Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja számunkra az Ön teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, részt vesz a Programon), ill. a kötbér összege fedezi a meg nem jelenésével Szolgáltatónál felmerült károkat (többek között a terembérlet költségeit és a betöltetlen részvételi hely miatti bevételkiesést). Ön rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.

Jótállás (pénzvisszafizetési garancia) Programok esetén (kivéve egyéni alkalmak)

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal Programjaira. A Jótállás keretében Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön - Programok esetén - nem elégedett a Programmal és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a Program teljes árát visszatéríti Önnek. Jótállási igényét a Program napján, az ebédszünet végéig (vagy, amennyiben az ebédszünet elhúzódik, úgy legkésőbb a Program napján 14:30-ig) köteles jelezni Szolgáltató felé a helyszínen az erre a célra szolgáló "Garanciális igénylőlap" kitöltésével és leadásával. Amennyiben a Program nem egész napos, vagy nincs "ebédszünet", úgy az 1. szünet végéig köteles a jótállási igényét jelezni.

Amennyiben Ön viselkedésével zavarja a Programot és a többi résztvevőt, úgy Ön szerződésszegést követ el és Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ebben az esetben Önt távozásra szólítsa fel. Ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet Szolgáltatóval szemben.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Egyedi tréningek, tanácsadások, konzultációk, egyéni alkalmak melyeknek árát külön árajánlatban küldjük el. Az egyedi szolgáltatások személyesen/emailben rendelhetők meg. 

Elállás, felmondás egyedi szolgáltatások esetén

A megállapodott időpont (egyedi szolgáltatás) előtt 48 órán belül csak úgy mondhatja le a Szolgáltatást, ha a szolgáltatás árával megegyező kötbért kifizeti a szolgáltatónak. 48 órán kívül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a hello@jolletmentor.hu email címre.

Vis maior esetén (betegség, közlekedési anomália stb.) új időpontot állapítunk meg az eseményre azonos fizetési kötelezettséggel.

4. A rendelés menete

Programok esetében Ön a weboldalon, a megfelelő Programnál található űrlap kitöltésével, majd a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" gombra történő kattintással tudja a termékeinket, szolgáltatásainkat megvásárolni. Egyedi szolgáltatást emailben tud megrendelni.

5. Fizetési módok

Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Egyedi szolgáltatás esetén az esemény időpontjáig, számla alapján kérjük elutalni a szolgáltatás kölcsönösen megállapodott ellenértékét.

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló e-mailben kérünk Öntől. A számlát az utalás beérkezését követő 3 munkanapon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén és Programra való jelentkezés esetén csak akkor tud a Programon részt venni, amennyiben átutalása a Program megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Készpénzes fizetési lehetőség nem áll rendelkezésre.

Amennyiben Ön a vásárlásnál a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.

Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.

Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

A szolgáltatások Áfa mentesek.

6. A megrendelések feldolgozása, teljesítése

Egyedi szolgáltatások esetében az ajánlatban leírt és megállapodott módon teljesítjük a rendelését.

Programok esetében megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést Program esetén Szolgáltató a Program meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett Program időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Program eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

7. Kép - és hangfelvétel készítése Programok esetén

Előadóink védelmében az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos. Fotózás a Programok helyszínén kizárólag a szünetekben engedélyezett.
Egyes Programok ideje alatt Szervezők által megbízott fotós és riporter is dolgozhat. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önnel készült interjú publikálásra kerüljön, jelezze a Program vezetőjénél még a Program vége előtt, egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

8. Panaszkezelés

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat felénk: +36703675114

Panaszait, észrevételeit a hello@jolletmentor.hu email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek